De website van de Maastrichtse stadswijk Malberg

VeerZienMalberg logo

Veer Zien Malberg-geschiedenis

 

 

Tot en met 2016 had de Maastrichtse stadswijk een actief buurtplatform “Buurt Platform Malberg”. Dit werd succesvol geleid door Willy van Gelooven (voorzitter) en Rita van Loo-Beckers (secretaris). De gemeente Maastricht heeft echter in de loop van dat jaar besloten dat er per 1 januari 2017 geen buurtplatforms meer zouden bestaan. Een nieuwe stijl van wijkgebonden organisaties moest er komen.

Gedurende de tweede helft van 2016 heeft dan ook de Stichting Trajekt met haar opbouwwerk getracht door het opzetten van diverse werkgroepen alvast een basis te bouwen om later een keer tot een buurtnetwerk te komen. Per 1 januari 2017 zou er dan echter een gat zitten in de buurtgebonden overleggen.
Tijdens de afscheidsvergadering van Buurt Platform Malberg deed de opbouwwerkster Anja Schulpen van Trajekt een oproep waaraan Elianne Herben-Straat en haar echtgenoot Guido Herben gehoor gaven. Dat hield in dat er sowieso in januari 2017 een buurtoverleg zou plaatsvinden èn dat Elianne en Guido dit als duo-voorzitter zouden leiden.
Intussen was van het Trajekt-initiatief nog slechts één werkgroep actief gebleven : De werkgroep communicatie.
Elianne en Guido namen hier vanaf begin 2017 tevens in deel.
Gaandeweg kreeg het een en ander vorm. Na drie informele buurtoverleggen begin 2017 kwamen er twee dingen parallel van de grond :

 1. Een provisorisch eerste taakgroep die een vereniging danwel stichting als buurtnetwerk vorm zou gaan geven.
      Dit waren toen behalve de kartrekkers Elianne en Guido ook nog Ger Bovenberg en Theo Reintjens.
 2. De werkgroep communicatie waaruit buurtbewoners-initiatief “Veer Zien Malberg” ontstond.
      Dit waren toendertijd behalve Anja van Trajekt en de al in de werkgroep communicatie in 2016 meedenkenden
      (waaronder Mattie Boonen, Thei Coolen, de winkeliersvereniging, de Club van de Feestpieten, de Mallebergers
      en nog enkele anderen) ook nog Elianne en Guido.

De werkgroep had besloten, omdat een plan met informatie-beeldschermen bij de winkels verzekeringstechnisch afketste, een website op te zetten met daarin een soort van kabelkrant. De eerste opzet daarvan heeft Guido toen gemaakt en gedemonstreerd in één van de vervolgvergaderingen van de werkgroep communicatie. Dit werd goed ontvangen en als gevolg daarvan heeft Guido samen met Anja het buurtbewonersinitiatief geformuleerd volgens de eisen van de gemeente en namens de werkgroep communicatie aan het buurtoverleg het buurtbewonersinitiatief “Veer Zien Malberg” voorgelegd om te komen tot een financiëring door de gemeente van een laptop met de benodigde computerprogramma’s, een vlog-camera èn een website voor onze wijk Malberg.

Nadat de buurt in het buurtoverleg met voldoende handtekeningen het buurtbewonersinitiatief “Veer Zien Malberg” bekrachtigde, werd dit naar de gemeente Maastricht gestuurd. De gemeente ging akkoord en kwam met de benodigde en aangevraagde financiëring voor de gevraagde zaken met Stichting Trajekt als tijdelijke bank voor dit initiatief aangezien er nog geen officieel buurtnetwerk bestond.
Guido Herben legde de domeinnaam VeerZienMalberg.nl bij MijnDomein.nl vast en zette een eerste versie van de officiële buurtwebsite www.VeerZienMalberg.nl online. Het huidige uiterlijk stamt uit 2018, maar de site was er al in 2017, eerst als Guido’s subdomein (januari/februari 2017), daarna als volwaardig domein rond april 2017.

Gaandeweg vorderden ook de ontwikkelingen aangaande de formalisering van het buurtnetwerk.
Ger verliet de buurtnetwerk-initiatiefgroep en zijn plaats werd ingenomen door Mattie Boonen. Ger ging intussen verder met het initiatief om het wijkblad De Ruwaard nieuw leven in te blazen.

De naam van de website, vernoemd naar het buurtbewonersinitiatief “Veer Zien Malberg”, werd uiteindelijk – naar idee van Mattie Boonen – ook de naam van het buurtnetwerk.
Het initiatief werd door het eerste officiële bestuur aan de gemeente voorgelegd, bekrachtigd en omgezet via de notaris en de Kamer van Koophandel in de officiële Stichting “BuurtNetwerk Veer Zien Malberg”.

Dit eerste bestuur werd vormgegeven door de vier leden van de initiatiefgroep :

 • Voorzitter : Elianne Herben-Straat
 • Secretaris : Mattie Boonen
 • Penningmeester : Theo Reintjens
 • Algemeen bestuurslid : Guido Herben

Stichting BuurtNetwerk Veer Zien Malberg is officieel sinds 30 januari 2018 de coördinator achter het buurtnetwerk voor de Maastrichtse stadswijk Malberg.
Het buurtnetwerk bestaat uit en is er van, voor, door èn mèt iedereen die in Malberg woont en/of zijn vereniging, stichting, winkel, bedrijf, club of andere bezigheden binnen Malberg heeft.

De werkgroep communicatie, of beter… het restant daarvan, is omgevormd tot Werkgroep Digitale Communicatie en belast met de website. Verder is ten tijde van Guido’s bestuurslidmaatschap tevens deze werkgroep belast geweest met alles wat zo’n beetje niet de papieren en mondelinge communicatie van, voor en door de buurt behelst.

De eerste promotie-artikelen voor ons buurtnetwerk, een 4 meter brede banner en een grote beachflag, zijn ontworpen met de software op de laptop van de Werkgroep Digitale Communicatie door Guido Herben.

De naam BuurtNetwerk Veer Zien Malberg is bewust gekozen met de hoofdletters erin omdat we een netwerk van, voor, door èn vooral mèt alles binnen de Maastrichtse buurt en stadswijk Malberg.

Aangezien Malberg uit vier kwadranten bestaat verwijst “Veer” in het Maastrichts naar het getal 4 maar óók bewust naar “wij“.
Zien” in het Maastrichts betekent vervolgens zowel “zijn” (we zijn er, we mogen er zijn enzovoorts) als “zien” (we zien elkaar, de wijk, de omgeving enzovoorts).
En tot slot “Malberg” in onze naam geeft duidelijk aan voor welke stadswijk wij het buurtnetwerk zijn.
Uitleg over de betekenis en geschiedenis van Malberg is te vinden op Wikipedia.

Eind november 2018 kreeg het bestuur twee nieuwe algemeen bestuursleden erbij : Anita Wahlen-Dierckx en Urbaan Vanspauwen.

Moe van het kartrekken is Elianne Herben-Straat in mei 2019 uit het bestuur gestapt en heeft Anja Schulpen tijdelijk de vergadering geleid.
In juni 2019 werd Urbaan officieel Elianne’s opvolger als voorzitter van het buurtnetwerk. Ook Guido Herben stapte begin 2020 uit het bestuur. Daarmee bestaat het stichtingsbestuur nu uit vier bestuursleden en zijn beide initiatiefnemers eruit gestapt.

Aanvullingen op het bestuur zijn overigens altijd van harte welkom en zelfs noodzakelijk.

In 2019 en 2020 was het bestuur drukdoende een beleidsplan als leidraad voor de komende 5, 10 en 20 jaar op te zetten.
Dit zou in het laatste kwartaal van 2019 gepresenteerd worden maar lag door diverse omstandigheden voortdurend op de tekentafel en is helaas uiteindelijk opgeschort.

Inmiddels is Ger Bovenberg sinds 31 mei 2021 de voorzitter van Stichting BuurtNetwerk Veer Zien Malberg en leidt in die hoedanigheid ook de openbare buurtoverleggen waarin het werkelijke netwerken plaats kan hebben evenals via deze website, facebookpagina’s en De Ruwaard.
 
De Stichting heeft als doel het coördineren van het netwerken in de buurt, dus …. De buurt maakt, behoudt èn onderhouden netwerkverbindingen tussen alle voor Malberg van belang zijnde stichtingen, verenigingen, bedrijven, initiatiefgroepen, privé-initiatieven enzovoorts via de ter beschikking gestelde middelen en via de stichting.